Náš cíl:

Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Děčínska a Šluknovska a zvyšování životní úrovně obyvatel regionu Děčín v kontextu se strategií rozvoje Ústeckého kraje.

Co je Hospodářská a sociální rada okresu Děčín?

Hospodářská a sociální rada Děčínska z.s. (HSRD z.s) byla zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s Vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady, orgány Ústeckého kraje a orgány samospráv okresu Děčín v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje regionu. Je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31. 3. 2005 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky. Je výrazem i moderního pojetí Společenské odpovědnosti firem (Corporative Social Responsibility - CSR), podporované OECD i Evropskou Unií. V roce 2016 byla HSRD z.s. v souladu s novým Občanským zákoníkem přeměněna na zapsaný spolek.

 

Cílem HSRD je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj regionu okresu Děčín, Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel.


Na realizaci stanoveného cíle se bude HSRD podílet zejména:

1) spoluúčastí na plnění Programu restrukturalizace Ústeckého kraje, Globálního plánu revitalizace Severozápadních Čech a dalších nosných dokumentů schválených Parlamentem ČR, Vládou ČR, Zastupitelstvem Ústeckého kraje se zaměřením na dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

2) předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje regionu.

 

Jako prioritní řešení bude HSRD prosazovat a podporovat zejména:

- rozvoj podnikání s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových pracovních míst
- restrukturalizaci regionu a rozvoj  průmyslu a služeb
- realizaci programu malého a středního podnikání
- prosazování zájmů regionu při spolupráci se zahraničními a domácími investory
- rozvoj průmyslových zón pro realizaci nových investičních záměrů v regionu
- rozvoj dopravní infrastruktury  a dopravní obslužnosti v regionu
- efektivní využití finančních prostředků určených na obnovu a rozvoj regionu
- opatření k ochraně životního prostředí
- rozvoj lidských zdrojů, dosažení souladu vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce
- rozvoj cestovního ruchu v regionu
- rozvoj zemědělství včetně venkovských oblastí
- přeshraniční spolupráci zaměřenou na rozvoj hospodářských, obchodních a společenských aktivit.HSRD bude programové cíle realizovat:

- jednáním s příslušnými orgány a úřady jménem svých členů
- spoluprací s renomovanými odborníky v oblasti regionálního rozvoje
- pořádáním přednášek a seminářů na téma rozvoje regionu pro členy sdružení i veřejnost
- podílem na organizaci rekvalifikačních kurzů
- účastí v příslušných regionálních organizacích
- účastí na jednáních mezinárodních společenství.

 

Stávajícím předsedou Hospodářské a sociální rady okresu Děčín je pan mgr. Tomáš Kohoutek,
poslanec parlamentu České republiky, místopředsedou ing. Zbyněk Linhart, senátor parlamentu ČR

 

 

 

 

Publikováno  22.07.2018