Náš cíl:

Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Děčínska a Šluknovska a zvyšování životní úrovně obyvatel regionu Děčín v kontextu se strategií rozvoje Ústeckého kraje.

Aktuální zprávy HSRD

Na této stránce publikujeme nové události a výsledky činnosti
Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

29.01.2019 se z iniciativy místopředsedy HSRD ing. Zbyňka Linharta, senátora a předsedy senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, konalo slyšení s tématikou problematiky strukturálně postižených krajů. Slyšení se zúčastnili mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Dostálová, ministr životního prostředí Richard Brabec a řada senátorů a poslanců, poslanců Evropského parlamentu, ekonomů a dalších významných osobností.

10.12.2018 se konala členská schůze HSRD, která stanovila hlavní úkoly pro budoucí rozvoj děčínskéhon regionu na léta 2019-20.

24.10.2018 jednali o obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt/Sachsen za českou stranu hejtman ÚK Oldřich Bubeníček se zástupci sekretariátu hejtmana a investičního odboru KÚ ÚK a tajemník a člen předsednictva  HSRD Jiří Aster. Za německou stranu starosta města Neustadt/Sachsen Peter Mühle, za Zemský úřad pro dopravu Roland Faβ, vedoucí odboru výstavby města Neustadt/Sachsen Michael Schmidt, za saské Ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu Dresden Henryk Saske a za Státní kancelář  státu Sasko Christina Ruge.

Po uvítání starosta Mühle informoval o stávající zátěži nákladní dopravou 120 – 140 kamionů denně,  která vedla k usnesení městské rady proti obnovení silničního spojení. Na základě toho Ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu Dresden (SMWA)  zastavilo přípravu v roce 2007. P. Saske z SMWA ukázal několik variant řešení a z nich tu, kterou ministerstvo podporuje. Starosta města komentoval sdělení s tím, že tento plán nadále předpokládá průjezd úzkými profily v městské části Langburkersdorfu, což nelze akceptovat.
Hejtman ÚK navrhl, aby se cesta vybudovala pro omezený provoz automobilů do 7,5 t pro nákladní dopravu a pro osobní dopravu. To bylo zváženo a starosta města Neustadt slíbil přesvědčit městskou radu. SMWA slíbilo přepracovat dokumentaci stavby. Bylo dohodnuto úzce spolupracovat na dopravním modelu i s českou stranou, která se k tomu přihlásila.
Starosta města Neustadt vyslovil obavu, že městská rada nebude důvěřovat omezenému provozu na budoucí komunikaci, na to ho hejtman ÚK ubezpečil, že komunikace je v gesci ÚK a že omezení provozu je právně podložené a ÚK může poskytnout obyvatelům Neustadtu garancii trvalého omezení. Zároveň ujistil, že ÚK je připraven silniční spojení na české straně vybudovat.
Starosta města Neustadt upozorňoval na blízkost základní školy a tělocvičny, bylo na to konstatováno, že se to dá omezit dopravními opatřeními.
Závěrem starosta města slíbil, že udělá vše pro to, aby přesvědčil městskou radu o změně stanoviska a umožnil tak další přípravu stavby a zlepšení silničního spojení Sasko- Česká republika v Šluknovském výběžku.

V průběhu června a července měl místopředseda HSRD ing. Linhart dlouhý rozhovor s ministryní financí Schillerovou o evropských dotacích a  o podpoře našeho strukturálně postiženého regionu – Severozápad (podobně jako opakovaně s ministryní K. Dostálovou z ministerstva pro místní rozvoj).  K tomu tématu  budou  ministerstvu financí poskytnuty základní podklady a především návrhy pro poskytnutí rychle dosažitelných financí Dále jednal s ministrem školství R. Plagou o specificích ve Šluknovském výběžku – např. o inkluzi v praxi, učňovském a středním školství (TOS) a pozval ho na návštěvu našeho regionu.

22.6.2018 jednal  vrámci akce Řemeslnické komory v Drážďanech ing. Aster s ministerským předsedou Saska Kretschmerem ohledně obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf. Ministerský předseda doporučil návštěvu hejtmana Ústeckého kraje u starosty Neustadtu/Sachsen v zájmu koordinace společného postupu. O věci jedná v současnosti vedení úk, které bylo o věci informováno.

18.6.2018 se konala členská schůze HSRD v Krásné Lípě, kde došlo volbou ke změně části předsednictva HSRD. Do čela byl zvolen předsezvolen předsda mgr. Tomáš Kohoutek, poslanec sněmovny parlamentu, a místopředseda ing. Zbyněk Linhart, senátor Senátu ČR. Zápis pro info zde.  

12.6.2018 25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem v Drážďanech se zúčastnil ing. Aster v podskupině doprava. Mimo jiné tam byla projednávána spojení na železnici Seifhennersdorf - Rumburk a silniční Lobendava - Langburkensdorf. Silniční spojení se do programu jednání dostalo až po intervenci HSRD na organizátorovi akce Ministerstvu zahraničních věcí, původně v programu nebylo.

11.6.2018 setkání ing. Astera s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem ze Saska v Drážďanech, kde předseda Babiš přislíbil osobně oslovot kancléřku Merkelovou ve věci vybudování železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk. V této záležitosti se na oba ministerské předsedy obrátil s žádostí i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Odpověď ministerského předsedy Babiše  naleznete  zde.

21.5.2018 jednal ing. Aster s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Chomutov ing. Vidímským o pokračující výstavbě komunikací na okrese Děčín v gesci ŘSD Chomutov.

18.5.2018 senát díky iniciativě senátora ing. Zbyňka Linharta přijal usneseni žádající přehodnocení pomoci strukturálně postiženým regionům s návrhem řešení tohoto společensky ožehavého problému.

16.5.2018 Jednání HSRD  s ministrem Duligem saského ministrstva hospodářství, práce a dopravy v Praze o příhraničních dopravních projektech na Šluknovsku. Rozhovorů se zúčastnil i velvyslanec v SRN Podivínský a generální konzul v Drážďanech Kuděla. jednalo se o silničním spojení Lobendava - Langburkensdorf a výstavbě železnice Seifhennersdorf - Rumburk. Za HSRD jednal ing. Aster.

10.5.2018 Po předchozím jednání HSRD na vedení SŽDC zorganizovala HSRD jednání u náměstka hejtmana ÚK Komínka, kde bylo konstatováno,že je nutnost řešit budoucnost Kozí dráhy a rozhodnuto připravit společné memorandum na vypracování studie s cílem zjistit nejvhodnější variantu využití tohoto historického objektu.

26.4.2018 se na hejtmana ÚK obrátil dopisem senátor ing. Zbyněk  Linhart s žádostí o pomoc řešení nemocnice Rumburk po neúspěšném pokusu prodat nemocnici priovátnímu investorovi.

18.4.2018 Výbor Senátu pro rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí přijal usnesení k problematice strukturálně postižených regionů s výzvou pro vládu ČR. toto usnesení inicioval předseda tohoto výboru Senátu ing. Zbyněk Linhart. 

23.3.2018 HSRD jednala s náměstkyní ministra Ministerstva práce a sociálních věcí Janou Hanzlíkovou o problémech ÚK jako strukturálně postižené ho regionu a urgentní nutnosti řešení v rámci programu Restart.

26.2.2018 HSRD obdržela odpověď na stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy". HSRD bude i nadále usilovat o využití objektu k podpoře rozvoje turistického ruchu. Vzhledem k postoji SŽDC a MD je relevantní konverze trati na cyklostezku po vzoru mnoha podobných regionálních tratí, jako je tomu jinde v Evropě i ve světě.

31.1.2018 Jednání s náměstkem ministra MMR Koppitzem ohledně situace v Ústeckém kraji a na okrese Děčín. Náměstek Koppitz slíbil zohlednění v právě připravované Strategii územního rozvoje ČR. Připustil možnou konzultaci o stavu tohoto materiálu v druhé polovině roku 2018. Materiál by měl být dokoce r. 2018 hotov.

18.1.2018 jednáno v Kontaktní kanceláři Svobodného saského státu s ministrem saské vlády Schenkem a jeho tajemníkem Hornem ohledně zlepšení dopravních spojení Šluknovského výběžku. Rozhovoru byl také přítomen generální konzul ČR v Drážďanech p. Kuděla. Bylo dohodnuto, že záležitost bude zmíněna i při neformálním setkání nového ministerského předsedy Saska Kretschmera s premiérem české vlády Babišem v e středu 24.1.2018.4.11.2013 - HSRD USILUJE O NAPOJENÍ ŠLUKNOVSKA NOVÝM VEDENÍM 110 Kv - zásobování elektrickým proudem Šluknovského výběžku je ohroženo z důvodu nedostatečného vysokonapěťového vedení. podrobnosti zde.

15.01.2018 Jednání s hejtmanem ÚK Bubeníčkem. hejtman podpořil a osobním dopisem se obrátil na ministerského předsedu Sobotku ohledně hlasování vlády o Koncepci vodní dopravy, kde se vyslovil pro přijetí usnesení ve variantě A, t.j. se stavbou jezu v Děčíně. Současně se na ministerského předsedu Sobotku obrátil v této záležitosti i dopisem předseda HSRD Pfléger.

7.11.2017 Jednali zástupci HSRD na Saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně obnovění t.zv. "drážďanské silnice", která spojovala Šluknovský výběžek se Saskem přes Lobendavu a Neustadt. Dle vyjádření pracovníků ministerstva je na saské straně zájem o obnovení tohoto spojení včetně kamionové dopravy, problém představuje odmítavé stanoviska zastupitelstva města Neustadt, které vyslovilo nesouhlas s tímto záměrem. Saská strana by si přála tlak z české strany na vládní úrovni, aby mohla lépe zdůvodnit záměr u místního obyvatelstva. O postoji  Saské vlády byl informován i velvyslanec České republiky v SRN ing. Podivínský. HSRD bude usilovat  u nově vzniklé vlády o zařazení tohoto bodu na program jednání v oficiálních jednáních Sasko - ČR, případně ÚK.

5.12.2017 se konala členská schůze HSRD na zámku v Děčíně. Na setkání vystoupila i zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj a předsedkyně HSR Ústeckého kraje Gabriela Nekolová z hodnocením Akčního plánu restrukturalizace Ústeckého kraje. HSRD pak hodnotila plnění úkolů, které si stanovila na období 2017-18 (viz zápis).

6.12.2017 Jednání v Drážďanech s firmouLUB Consulting, která zpracovává studii na železniční spojení Seifhennersdorf-Rumburk. Zástupce HSRD informoval jednatele firmy LUB o intevencích na vládní úrovni za účelem prosadit rozšíření  regionálního spojení na silnici i železnici pro Šluknovský výběžek.

8.8.2017 HSRD jednala na saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně projektu železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk.  V současné době zpracovává firma ISUP z  Drážďan studii proveditelnosti na tento projekt , dokončena by měla být v říjnu t.r. Zakázku zadala dopravní firma ZVON provozující dopravu i ve Šluknovském výběžku. Odpověď předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky předsedovi HSRD Stanislavu Pflégrovi ze dne 22.12.2016 si můžete přečíst zde.

20. 6. 2017 se konala členská schůze Hospodářské a sociální rady Děčínska v děčínském podniku CHART FEROX a.s., na které byl předložen návrh hlavních úkolů, které je třeba řešit v období let 2017 až 2018. Dokument obsahující jejich souhrn si můžete otevřít zde.

29.5.2017 se konalo zasedání vládní tripartity v Lichtenštejnském paláci v Praze spolu s krajskými tripartitami jednotlivých krajů. Vláda spolu s partnery projednala problematiku strukturálně postižených krajů MSK, ÚK a KVK a doporučila k odsouhlasen íAkční plán  restrukturalizace. Delegace vedené předsedkyní HSR ÚK p. Nekolovou se za HSrd zúčastnil ing. Aster. V diskuzi premiér Sobotka připustil v budoucnu i možnost změny rozpočtového určení daní ve prospěch strukturálně postižených regionů.

10.4.2017 Kancelář vládního zmocněnce pro Moravsko-slezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje  ve spolupráci s jednotlivými okresními HSR zpracovala Akční plán restrukturalizace pro Ústecký kraj a předala ho do mezirezortního projednání vlády ČR. Plán by měl být projednán a schválen vládou 29.6.2017.

20.2.2017 Vláda ČR schválila usnesení na resrukturalizaci tří problémových krajů, Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. (usnesení). Toto usnesení vycházelo z vstupní analýzy situace v těchto regionech, která identifikovala hlavní problémy těchto krajů. Zároveň vláda schválila strategický rámec pro chystaná opatření, která budou do 15.3.2017 formulována do akčního plánu konkrétních opatření pro zlepšení situace odsouhlasena vládou v létě letošního roku. Další opatření budou formulována i v dalších letech vzhledem k tomu, že se jedná a kontinuální dlouhodobý proces restrukturalizace postižených regionů.

22.12.2016 iniciovala HSRD dopis na ministerského předsedu Sobotku, aby byl ustanoven zvláštní vládní zmocněnec jen pro Ústecký a Karlovarský kraj.Odpověď vlády zde.

12.12.2016 HSRD obdržela odpověď  generálního ředitele SŽDC ing. Surého, že tato organizace uplatní u ministrstva dopravy nárok na finanční prostředky na vypracování "Zjišťovací studie" na vybudování železničního spojení Seifhehhersdorf - Rumburkdopis zde

24.10.2016 se HSRD obrací na ministra dopravy Ťoka s žádostí o zadání vyhledávací studie na nové železniční spojení Seifhennersdorf (Varnsdorf) - Rumburk v délce 5,5 km (plán zde), které by propojilo dvě největší města Šluknovského výběžku. Tato záležitost byla předsedou a tajemníkem HSRD projednána předběžně s náměstky ministra Čočkem a Němcem, kteří podpořili zadání studie prostřednictvím SŽDC. Odbor dopravy Ústeckého kraje projekt upřesňuje s příslušnými odbory GŘ SŽDC. dopis zde

29.9.2016 Rada Ústeckého kraje schválila investiční akci "Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická", kde byl v pozadí rovněž lobbing HSRD. Tím bude odstraněna opět jedna z problematických dopravních závad na silničních komunikacích Děčínska.

01.09.2016 se otvírá nová Střední škola TOS Varnsdorf  pro duální výuku technických předmětů. HSRD se angažovala do vzniku tohoto vzdělávacího zařízení jako nutné potřeby pro kvalitní výchovu kádrů pro průmysl v regionu. Info zdestr.1  článek MF str.2

23.08.2016 Na zasedání dopravní komise Rady ÚK  tajemník HSRD ing. Aster požádal o doplnění dopisu hejtmana ÚK na vládu  ČR a Ministerstvo dopravy ohledně řešení dopravní infrastruktury v ÚK o doplnění stavby obchvatu Studánky u Varndorfu. Dopis zde.            

27.06.2016 Zasedání předsednictva  HSRD v Děčíně konstatovalo, že jsou postupně plněny všechny úkoly, které si HSRD stanovila:

- pokračuje příprava průmyslových zón v Děčíně na východním nádraží (Správa železniční dopravní cesty zadala studii na budoucí uspořádání kolejiště, aby vznikl prostor pro využití potencionálními investory), v Křešicích a ve Varnsdorfu (MPO připravuje program revitalizace průmyslových zón iniciovaný MSRD ve spolupráci s HSR ÚK) a navíc HSRD v pracovní skupině vedené ing. Machalou za podpory ing. Pažourka a ve spolupráci s ČVUT připravila návrh na využití historické nádražní budovy Východního nádraží v Děčíně).

 - historický průlom nastal ve spojení I/13 na Benešovov a Českou Lípu. Více o dopravní infrastruktuře ve výňatku ze zápisu z tohoto zasedání zde.  Největším problémem zůstává napojení Děčína na dálnici D 8, která se má v prosinci letošního roku dokončit. Ministerstvo dopravy znovu prověřovalo dříve odmítnutanou t.zv. variantu Zelenou v okolí Malšovic ve srovnání s variantou Chrochvickým potokem, kterou připravovalo a nechalo na ní zpracovat posudek EIA. Tyto dvě varianty vyšly ve studii, kterou HSRD zadávala, nejvýhodněji. Pro obě varianty bylo zpracováno ekonomické hodnocení. Varianty v okolí Malšovic aktuální i dříve odmítnuté v příloze.     Nyní na žádost vedení města zpracovává hodnocení EIA i na variantu Zelenou, termín dokončení 2017. Pak bude znovu provedeno komplexní vyhodnocení variant a rozhodnuto. 

- na zabezpečení Šluknovského výběžku elektrickou energií je vypracovávána navrženou trasu EIA a trasa je schválena CHKO.

 29.3.2016 Na členské schůzi  HSRD konané v TOSu Varnsdorf, kterého se zúčastnila zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj paní Gabriela Nekolová, bylo konstatováno,že chudší oblasti ČR  generují zase jen chudobu a bohatší nadále bohatnou. Proto je v současné době v souladu s usnesením vlády připravován restruktulizační  program, kde HSRD předložila požadavky za okres Děčín (návrh zde). Zároveň byla provedena kontrola plnění hlavních úkolů HSRD na r. 2015 -16. Bylo konstatováno, že všechny stanovené cíle jsou předmětem dialogu s příslušnými ministerstvy. Pokračují práce na posouzení a přípravě dopravně infrastrukturních projektů jako spojení  Děčína s D8, nové komunikace Děčín-Česká Lípa, okružní křižovatky na Benešovské ulici, řešení křižovatky u "Ovčího můstku", jezu na Labi v Děčíně, daří se prosazovat HSRD navržený program revitalizace brownfields na vládní úrovni, novým prvkem bylo předložení projektu oživení budovy Východního nádraží v Děčíně na víceúčelovou budovu, jako výsledek práce pracovní skupiny vytvořenné v rámci HSRD za tímto účelem. Úspěšně pokračuje příprava zahájení školního roku na odborné škole s prvky duálního vzdělávání v TOSu Varnsdorf jako pilotního projektu na okrese Děčín. Na pořadu jednání byla též otázka energetické bezpečnosti zásobování elektrickou energií Šluknovského výběžku a schůze byla seznámena s plněním bodů"Šluknovského desatera", které vedlo k řadě změn zákonů na celostátní úrovni, jako je regulace hazardu, odpadového hospodářství, ubytovacích služeb.                                    

04.12.2015 Do HSRD vstoupili dva noví významní členové:  jeden z největších zaměstnavatelů v okrese Děčín Chart Ferox a.s., a město Rumburk, jedno ze tří měst s rozšířenou působností v okrese Děčín. 

03.11.2015 V odpovědi MD náměstka pro infrastrukturu Rudoleckého bylo sděleno, že MD připravuje výstavbu t.zv. Folknářské spojky a výstavbu spojení na Manušice (Děčín - Česká - Lípa/Nový Bor bude  prověřovat po ekonomické stránce a ve vztahu k životnímu prostředí.Odpověď MD. mapa

12.10.2015  Hospodářská a sociální rada se obrací dopisem předsedy Stanislava Pflégera na ministra dopravy Ťoka s žádostí o prioritní řešení přípravy výstavby komunikace Děčín - Manušice.Dopis zde. mapa

24.9.2015 Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně se zúčastnil předseda HSRD a poslanec parlamentu Stanislav Pfléger a tajemník HSRD Ing. Jiří Aster. V rámci setkání na osobní lodi na cestě do Hřenska a zpět byly diskutovány především záležitosti dopravní infrastruktury na Děčínsku. Jednání se zúčastnili náměstci ministra dopravy Ing. Ladislav Němec a Mgr. Kamil Rudolecký. Rozsáhle byla diskutována situace ohledně vnitrozemské plavby, jejíž kritickou situaci analyzoval Generální a předseda Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR ředitel Ing. Milan Raba. K plánované výstavbě vodního díla jez Děčín diskutoval ředitel Ředitelství vodních cest Ing. Lubomír Fojtů, který sdělil, že nové hodnocení vlivu stavby na životní prostředí EIA bude předáno Ministerstvu životního prostředí koncem října 2015. Náměstek ministra dopravy ve svém vystoupení hodnotil přípravu výstavby přeložky I/13 Děčín - Knínice s tím, že ministerstvo projednává EIA na dvě varianty:  Pastýřská a Chrochvická. MD respektuje stanovisko města, které odmítá variantu Pastýřská a je ochotno připravovat variantu Chrochvická. Další alternativy  srovnávané  ve studii AF- CityPlanu dle MD nepřichází v úvahu. Ze strany HSRD bylo poukázáno na nutnost prioritního řešení spojení Děčín - Manušice (Česká - Lípa/Nový Bor), kde byla dokončena srovnávací studie zpracovaná na zakázku Ředitelstvím silnic a dálnic shodou okolností také firmou AF-CityPlan. Dle této studie je toto spojení ekonomicky a účelově opodstatněné. Dále byla diskutována celá řada specifik Ústeckého kraje a Děčínska s ohledem na připravované zasedání vlády ČR 19.10.2015 pro řešení sociální a ekonomické situace v regionu. studie AF-CityPlan

04.05.2015 SNĚM HSRD V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU VOLIL NOVÉ PŘEDSEDNICTVO. Na sněmu došlo ke změně stanov HSRD v souladu s novýn občanským zákoníkem a zároveň byl zvolen novým předsedou pan Stanislav Pflégr, poslanec parlamentu ČR, člen hospodářského a kontrolního výboru a místopředseda podvýboru pro dopravu  sněmovny parlamentu ČR. Nově bylo zvoleno jedenáctičlenné předsednictvo a tříčlenný kontrolní výbor (viz usnesení). Jednání se konalo v píjemné atmosféře v galerii v podstávkovém domě č.p. 129 (23) součástí jednání bylo vyhodnocení dosavadních výsledků činnosti HSRD a stanovení cílů pro období 2015-16. Bývalý předseda HSRD pan Josef Zoser byl zvolen čestným členem HSRD.

15.12.2014 HSRD  SE ANGAŽUJE DO ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO SPOJENÍ  DĚČÍN - ČESKÁ LÍPA. Nadměrnou dopravou trpí řada obcí na silnici I/13 Děčín - Nový Bor  a rovněž na silnici II/262 Děčín-Česká Lípa. HSRD prosadila na Ministerstvu dopravy zpracování dopravního modelu, který pro Ředitelství silnic a dálnic nyní zpracovává firma AF-CityPlan jako podkladu pro výběr varianty vedení trasy. Výstavbu nového silničního spojení podpořila na základě iniciativy HSRD i Německo-česká obchodní komora (DTIHK), která sdružuje firmy německých vlastníků podnikajících v ČR, z nichž je řada činných v automobilovém průmyslu, který je především koncentrován na Mladoboleslavsku a Liberecku. Tyto firmy využívají zmíněné komunikace pro transport komponentů do a z SRN přes Děčín na D 8. Trasa možného vedení nové komunikace Děčín - Manušice naleznete zde . Rezoluce DTIHK, která bude předána ministrovi dopravy je k nahlédnutí zde.

01.12. 2014  HSRD POMÁHÁ ŘEŠIT PROBLÉM SILNIČNÍHO SPOJENÍ DĚČÍNA S DÁLNICÍ D8. HSRD byla pověřena vedením města Děčína a občanskými sdruženími zadáním studie na vyhodnocení variant spojení jako protiváhu  variant uvažovaných Řeitelstvím sinic a dálnic.Na realizaci studie byla společně vybrána renomovaná projekční kancelář. AF-CityPlan z Prahy. Finanční prostředky na studii poskytli město Děčín, Ústecký kraj a soukromí donátoři. Uvažované varianty silničního spojení, na které je zpracovávaná EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) Ředitelstvím silnic a dálnic a občanskými sdružerními favorizovaná t.zv. "Zelená" varianta je k zhlédnutí zde. Jako možnou variantu navrhují občanská sdružení také možnost vedení dopravy podél Labe po silnici I/62 do Ústí nad Labem a dále na D 8 Žižkovou ulicí  po trase E 442,  mapa je k shlédnutí zde.

20.09.2014 HSRD JE MODERNÍM VYJÁDŘENÍM SPOLUPRÁCE FIREM A REGIONU DĚČÍNSKA. Pod pojmem CSR Company Social Responsibility - Společenská odpovědnost firem) je vyjádřen moderní trend spoluúčasti podnikatelské veřejnosti na vytváření lepších podmínek reginu, kde podnikají. Více v článku z Děčínského zpravodaje na str. 2.

11.07.2014 BUDE ZAHÁJENO PŘESHRANIČNÍ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ SEBNITZ - DOLNÍ POUSTEVNA. Obnovení tohoto spojení zkrátí občanům Šluknovského výběžku jízdní dobu do Děčína přes Německo o polovinu. Lví podíl na této skutečnosti měla právě HSRD ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy. Obrázky z dokončení výstavby na německé straně zde.

03.04.2014  HSRD SE OBRACÍ NA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE PRO MORAVSKO-SLEZSKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ  Doc. Ing. Jiřího Ciencalu s analýzou situace na Děčínsku a s  hlavními požadavky na řešení neutěšené ekonomické a sociální situace na okrese Děčín. dopis zde.

03.03.2014 HSRD OSLOVUJE MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU S NÁVRHEM NA ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE. Apeluje na možnost přípravy investičních ploch pro případné investory ve spolupráci s Czechinvestem podobně jako je tomu v okolních regionech. dopis zde. 

04.02.2014 ZASEDÁNÍ HSRD PROJEDNALO PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLŮ NA ROK 2014 - hlavním problémem Děčínska je vysoká nezaměstnanost. HSRD osloví novou vládu pro řešení tohoto problému na Děčínsku. podrobnosti zde.

30.1.2014 SE HSRD OBRÁTILA NA MINISTRA DOPRAVY PRACHAŘE S ŽÁDOSTÍ O ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA OKRESE. Děčínsko trpí dlouhodobě neřešenou dopravní situací, která ztěžuje život obyvatel, brání rozvoji podnikání HSRD se proto angažuje do dopravní politiky dialogem s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic. dopis zde.

10.11.2013 - DOPIS GENERÁLNÍ SEKRETÁŘCE RADY PRO FONDY SPOLEČNÉHO STRATEGICKÉHO RÁMCE - ve věci spolupráce na projektu využití opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) pro pobídky investorům v děčínském regionu. Celé znění dopisu. V odpovědi jsme byli ujištěni,  že tomuto naléhavému tématu bude věnována pozornost již na začátku roku 2014.

31.10.2013 - HSRD ZAVÁDÍ GRAFICKOU ZNAČKU - Hospodářská a sociální rada okresu Děčín uveřejnila svou grafickou značku (logo), které bude nyní používat k vizuálnímu označování svých dokumentů a projektů. Jeho podobu najdete zde.

 

                                     

Publikováno  04.02.2019